Bukla Tur
Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BAŞVURU FORMU I. GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak iadeli taahhütlü mektupla iletilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru Usulü*

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Başvuruya Eklenecek Diğer Bilgiler

İadeli Taahhütlü Mektup

Cihannüma Mah. Akdoğan Sok 44/2 Beşiktaş / İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”” Yazılacaktır.

 

 

 

 

  • Başvuru usulü, Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanalı olarak belirlenmiştir. Eğer Kurul,başkaca usullerde belirler ise bunlar Bukla Mania Turizm tarafından yine sizlere duyurulacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13’ üncü maddesinin 2inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” cevaplanacaktır. Cevaplar, Kurul’un belirlediği usule göre sizlere iletilecektir. Talebinizin eksiksiz karşılanabilmesi için formda istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir.

 

II. GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER Aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurun:

 

Adı Soyadı :

TC Kimlik Numarası :

Şirketimizle Olan İlişkiniz :

Müşteri:

İş Ortağı:

Ziyaretçi:

Diğer:

Adres :

Cep Telefonu :

Elektronik Posta

Adresi :

Şirketimizle Olan İlişkiniz Sona Erdi mi? :

 

III.BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesine göre veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Talep ettiğiniz haklara göre şirketimiz içerisinde değerlendirme yapılarak Kanunun 13’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

     Talep Konusu

Yasal dayanak

Talebiniz

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (a)

 

Şirket, kişisel verilerimi işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (b)

 

Kişisel verilerim işlenmişse bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (c)

 

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum

KVK.m. 11/1 (ç)

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorumvebunların düzeltilmesini istiyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (d)

 

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimle ilgili şunların yapılmasını istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (e)

A. Silinmesini B. Anonim

hale getirilmesini

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

 

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;***

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

A. Silinmesini

B. Anonim

hale getirilmes ini

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (g)

 

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniylezararauğradım.Bu zararın tazmini talep ediyorum.****

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (h)

 

 

 

*** Ek açıklamalarınızı yapınız.

****Zararınızı ortaya koyan bilgi belge ve kanıtları sunun.

 

 

IV. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Bukla Mania Turizm tarafından işlenmesine izin veriyorum.

 

Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim.

Cevabın Başvuru Formunun belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep ederim.

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

 

ÖNEMLİ NOT: Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz. Bukla-Mania Turizm, başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir.